banner_1170x60_doprava_zdarma_nad_2500kc
banner_400x40_doprava_zdarma_nad_2500kc.png

Správcem osobních údajů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických
osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů („GDPR”) je Společnost
Vladimír Kubošek, provozovatel internetového obchodu www. Vladkub.cz se sídlem 1.Máje1270; 735 14
Orlová, IČO: 73083241
Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, identifikační
číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále jen osobní údaje) pro účely
realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu, vymáhání práv z kupní
smlouvy a k marketingovým účelům.
Zákonným důvodem zpracování osobních důvodů je:
- plnění smlouvy mezi správcem a kupujícím,
- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (pro zasílání obchodních sdělení),
- souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu v případě, že nedošlo k objednávce
zboží.
Správce uchovává osobní údaje:
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a
správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů,
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li
osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření prodávajícím archivovány a jsou přístupné pouze správci. Po
uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů jsou osoby:
- podílející se na dodání zboží a realizaci plateb na základě kupní smlouvy,
- zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti z provozování e-shopu.
Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez
zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích. Kupující potvrzuje, že
poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních
údajů.
Kupující má právo:
- na přístup ke svým osobním údajům,
- na opravu osobních údajů,
- na výmaz osobních údajů,
- vznést námitku proti zpracování,
- na přenositelnost údajů,
- odvolat souhlas se zpracováním písemně na adresu nebo elektronicky na email info@brusivojimi.com
Kupující má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že bylo
porušeno právo na ochranu osobních údajů.
Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů a
k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Správce prohlašuje, že k osobním
údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné
provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač
kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat, stačí odeslat e-mail na
info@brusivojimi.com.
Odesláním objednávky potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém
rozsahu přijímáte.
Kontaktní údaje prodávajícího:
Vladimír Kubošek, se sídlem 1.Máje 1270, 735 14 Orlová – Lutyně
e-mail: vladkub@atlas.cz, tel.: 596 511 803, mob:606 184 183
V Orlové dne 25. 5. 2018